Jenis dan Macam Berita ambon

Berdasarkan keterangan dari Djuroto (2003: 38), jenis berita disaksikan dari penyajiannya adatiga macam, yakni sebagai berikut.

1.Berita Selebaran
Berita selebaran dalam bahasa asing dinamakan news bulletin. Berita bulletin ialah berita yang disiarkan secara kilat atau cepat. Biasanya berita yangbersifat hangat dan singkat, penyajiannya paling terikat dengan waktu.Jenis berita ini penyajiannya terbelenggu oleh waktu. Berita aitu kian cepatdisiarkan bakal menjadi baik. Yang tergolong dalam kelompok bulletin antaralain:
a.Berita keras : Berita yang seringkali tidak menyenangkan. Misalnyatentang kekerasan, kesengsaraan, dan lain-lain.
b.Berita empuk : Berita yang menyenangkan. Misalnya pemberian gelar, keberhasilan seseorang, dan lain-lain.
c.Berita singkat : Berita yang mempunyai nilai tinggi. Karena tersebut penyajiannya secara langsung melulu pada inti berita saja
d.Berita pendek : Berita yang amat urgen dan unik untuk dikabarkan justru pada ketika berita tersebut masih jadipembicaraan masyarakat luas.
e.Berita sisipan : Berita yang mempunyai nilai tinggi serta ditunggu olehmasyarakat luas.
2.Berita Majalah
Berita majalah ialah jenis berita yang penerbitannya secara rutin danteratur. Misalnya majalah mingguan, dua mingguan atau bulanan. Yangtermasuk dalam kumpulan berita majalah antara lain:
a.Feature: Sesuatu uraian berita dalam ruang lingkup satupokok yang adalahpendalaman tema tersebut,yang disaksikan dari sekian banyak segi latar belakangperkembangan berita tersebut.
b. Human Interes: Uraian berita mengenai sesuatu yang bisa menyentuhrasa kemanusiaan.
c.Berita Ringan : Uraian berita mengenai sesuatu yang bisa menyentuhrasa kemanusiaan.
d.Berita Nyata:Uraian berita yang secara sistematis memilikikepekaan dalam ruang lingkup yang sejenis dantidak perlu terbelenggu pada suasana baru dan lamanyaberita.
e.Analisis Berita : Berita yang dibentuk atas dasra data dan kenyataan sertakeseimbangan analisis tanpa ditambahi pendapatpribadi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung.
3. Berita Penerangan.
Berita penerangan ialah berita yang berisi keterangan lebih lanjutdari sebuah berita yang sudah disiarkan, atau keterangan yang bertitik tolak dari berita yang telah disajikan tetapi paling bersangkutan dengan waktu.
=>Jenis-jenis berita yang dikenal di dunia jurnalistik antara lain:
1. Straight News: berita langsung, apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar mengandung berita jenis ini.

Jenis berita Straight News dipilih lagi menjadi dua macam:

Hard News: yaitu berita yang mempunyai nilai lebih dari sisi aktualitas dan kepentingan atau amat urgen segera diketahui pembaca. Berisi informasi peristiwa eksklusif (special event) yang terjadi secara tiba-tiba.

Contohnya: 17 agustus ialah peringatan hari kebebasan indonesia

Soft News, nilai beritanya di bawah Hard News dan lebih adalahberita pendukung.

Contohnya: Posko Bantuan Bencana Tsunami Aceh segera dibangun

2. Depth News: berita mendalam, dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang terdapat di bawah sebuah permukaan.

3. Investigation News: berita yang dikembangkan menurut riset atau investigasi dari sekian banyak sumber.

4. Interpretative News: Berita Ambon yang dikembangkan dengan pendapat atau riset penulisnya/reporter.

5. Opinion News: berita tentang pendapat seseorang, seringkali pendapat semua cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat, tentang suatu hal, peristiwa, situasi poleksosbudhankam, dan sebagainya.

Leave a Comment